Presentation

Öster Research specialiserar sig på att ta fram högkvalitativ information om samhälls- och organisationsfrågor åt offentliga aktörer samt privata aktörer som deltar i samhällsdebatten. Särskild kompetens finns inom ämnen som rör arbetsmarknad och näringslivsklimat. Tjänster som tillhandahålls är huvudsakligen:

Kunskapsöversikter – Sammanställning av kunskap inom ett visst område. Information samlas in från offentliga rapporter, statistiska databaser och forskning för att ge dig en nulägesbild av kunskapsläget.

Omvärldsanalyser – Sammanställning över hur aktörer i omvärlden arbetar med en viss fråga. Det kan röra sig om ex. nationer, kommuner eller funktioner inom EU. En omvärldsanalys ger möjlighet att jämföra, hitta lärande exempel och förstå trender.

Organisationsutredningar och utvärderingar – Djupanalys av en viss organisation eller projekt. Genomgång av processer och arbetsmetoder för att få en djupare insikt i verksamheten som kan fungera som underlag i en förändringsprocess.


Referensuppdrag/Cases

Kunskapsöversikter, omvärldsanalyser m.m.

Statistikrapporter om könsskillnader inom en specifik bransch, kund: svensk branschorganisation. Öster Research bevakar och beställer statistik från SCB, Medlingsinstitutet, Skolverket, Universitetskanslersämbetet m.fl. för att sammanställa information om skillnader mellan kvinnor och män inom en bransch.

Omvärldsanalys, framgångsrika IT-kommuner och IT i Danmark, Jönköpings kommun. Analys av vilka framgångsfaktorer som kunde identifieras hos kommuner som ligger långt fram inom IT-området. Undersökte särskilt synen på digitalisering inom kommunerna, grundläggande strukturer för verksamhetsutveckling, rollfördelning och kommunikation.

Utvecklingen av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, kund: konsultbyrå. En historisk översikt över hur samverkan mellan AF och FK har förändrats och vilka processer som har varit drivande.

Rapport om bonussystem i offentliga upphandlingar, Svenskt Näringsliv i Blekinge och Skåne. Ett antal kommuner har de senaste åren infört administrationsavgifter vid avtal med privata leverantörer. Genom intervjuer och studier av upphandlingspolicys har spridningen av dessa system kartlagts och resonemanget från de som inför dem har beskrivits.

Rapport om kommunala arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar, Svenskt Näringsliv i Skåne och Blekinge.. Nästan alla kommuner har arbetsmarknadsåtgärder som riktas mot ungdomar. Det finns få undersökningar kring vad som faktiskt fungerar och samverkan mellan kommunerna och näringslivet är ofta begränsat. Genom intervjuer med högst ansvariga tjänstemännen i samtliga skånska och blekingska kommuner kartlades hur kommunerna organiserar sina arbetsmarknadsenheter, och vilken typ av insatser de erbjuder. Rapporten skrevs i samarbete med Stefan Persson från Rhetikfabriken.

Andra exempel: Öster Research tar sig an kortare uppdrag för att ge kunder insikter i särskilda frågor. Det kan röra sig om att få fram information från en viss myndighet/kommun eller kortare genomgång av en specifik fråga:

 • Kontakt med myndigheter/kommuner för att få fram information
 • Begäran om offentliga handlingar
 • Statistiska bearbetningar

Organisationsutredningar och utvärderingar

Utvärdering av ESF-projektet Valle 2.0, Kommunsförbundet Skåne. Lärande utvärdering av ett projekt som syftar till att etablera en plattform för validering i Skåne. Plattformen ska öka utbudet av och tillgängligheten till validering i Skåne. Uppdraget utförs i samarbete med Asking, Skaneus Support och KAMUT.

Utvärdering av ESF-projektet Kreativ Arbetsmarknad, ABF Malmö. Lärande utvärdering av ett projekt som syftar till att främja en inkluderande arbetsmarknad för de som behöver särskilt stöd. Uppdraget utförs i samarbete med Asking och Skaneus Support.

Utveckling av samverkansmodell för IT-avdelning, Jönköpings kommun. Utveckling av samverkansmodell för IT-avdelningens gemensamma arbete med övriga förvaltningar. Uppdraget utfördes i samarbete med Stefan Persson från Rhetikfabriken.

Omorganisation av Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds Universitet. Ett år efter en stor omorganisation genomfördes en utvärdering. Ett frågeformulär utformades och skickades ut till alla cirka 150 anställda. Svaren sammanställdes och analyserades med fokus på personalnöjdhet samt integrationen mellan forskning, utbildning och praktik. Uppdraget utfördes i samarbete med Asking.

BAS-projektet, Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborg. Detta var ett samverkansprojekt mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, riktat mot individer som genomgått behandling för missbruk. Genom intervjuer och dokumentstudier lyfte utvärderingen deltagarnas perspektiv samt hur samverkan mellan de olika organisationerna kunde utvecklas.

Project Accelerera, Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp. Det här var det första projektet med deltagare (s.k. NEETs) som det nystartade samordningsförbundet drev. Genom intervjuer med projektpersonal, kommunernas chefer samt politiker lyfte utvärderingen frågan om samverkan mellan de olika kommunerna/organisationerna. Uppdraget utfördes i samarbete med Stefan Persson från Rhetikfabriken.


Kontaktinformation

Kontor på Klostergatan 1 i centrala Malmö nära Triangelns station. För kontakt använd kontaktformuläret eller informationen nedan:

Tel: +46 (0)708-68 95 66
Epost: info@osterresearch.com
Linkedin: https://se.linkedin.com/in/stefanoster/en

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande